Obchodní podmínky a GDPR

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) vydané obchodní společností OK Point s.r.o., IČO: 262 117 18, se sídlem: Urbánkova 3351/10, 143 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 80104 (dále jen „ServisMobilu.cz“), e-mail: servismobilu.cz@gmail.com, tel.č.: +420 720 130 140, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy o dílo uzavřené na přední straně tohoto listu (dále jen „Smlouva“) mezi ServisMobilu.cz a objednatelem opravy (dále jen „Zákazník“). Smlouva mezi ServisMobilu.cz a Zákazníkem je uzavřena v okamžiku, kdy ServisMobilu.cz a Zákazník podepíší zakázkový list (dále jen „Zakázkový list“). V Zakázkovém listu se uvede zejména identifikační údaje zákazníka, předpokládaná cena opravy, identifikace opravovaného zařízení a datum předání zařízení ze strany Zákazníka Servisu. ServisMobilu.cz se zavazuje dle § 2586 an. OZ na svůj náklad a nebezpečí pro Zákazníka provést dílo spočívající v opravě zařízení Zákazníka a Zákazník se zavazuje takové dílo od Servisu převzít a zaplatit za něj ServisMobilu.cz cenu, a to dle Smlouvy a dle těchto obchodních podmínek.

Pokud Smlouva obsahuje úpravu odlišnou od obchodních podmínek, má úprava ve Smlouvě v daném rozsahu přednost před úpravou v obchodních podmínkách.

Zákazník se předáním zařízení k opravě a uzavřením Smlouvy svobodně zavazuje plně a bez výhrad akceptovat obchodní podmínky a bez námitek k nim přistupuje.

 1. Poskytované služby

ServisMobilu.CZ zajišťuje opravy vybraných zařízení různých značek. Opravou je myšlena činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci.

Zákazník bere na vědomí, že ServisMobilu.CZ neprovádí tzv. záruční servis a že provedením opravy může dojít ke ztrátě záruky na opravovaném zařízení.

 1. Cena Opravy

Součástí Smlouvy je dohodnutá cena opravy, vycházející z její předběžné výše odsouhlasené Zákazníkem, která se však dle skutečnosti může o max. 25% zvýšit. Servis si vyhrazuje právo v průběhu opravy tuto předběžnou cenu i vícekrát změnit, a to dojde-li v procesu diagnostiky a/nebo opravy ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu opravy. Zákazník s právem ServisuMobilu.cz na změnu ceny dle předchozí věty uzavřením Smlouvy souhlasí. Přesáhne-li nová cena poslední Zákazníkem schválenou cenu o více než 25 %, Servis si vyžádá nový souhlas se změnou ceny na straně Zákazníka. Neudělí-li Zákazník souhlas se zvýšením ceny dle předchozí věty, je Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Zákazník se zavazuje uhradit ServisuMobilu.cz celou cenu opravy zařízení bezprostředně před jeho vyzvednutím, a to v hotovosti či bezhotovostně prostřednictvím platební karty. Odmítne-li Zákazník zaplatit cenu opravy účtovanou dle Smlouvy a obchodních podmínek, je ServisMobilu.cz oprávněn dle § 1395 a násl. OZ využít zadržovací právo a zařízení Zákazníkovi až do zaplacení celé ceny opravy nevydat.

Je‑li Zákazník v prodlení se zaplacením ceny opravy, je povinen zaplatit ServisMobilu.cz rovněž zákonné úroky z prodlení. Tím není dotčeno právo ServisMobilu.cz na náhradu škody.

 1. Oprava zařízení

Zákazník je povinen odevzdat zařízení k opravě odheslované, nebo hesla před opravou sdělit pracovníkovi Servisu.

Servis neodpovídá za žádná data uložená v opravovaném zařízení předaném Zákazníkem ServisMobilu.cz. Zákazník uzavřením Smlouvy bere na vědomí, že v průběhu opravy mohou být data uložená v předmětném zařízení smazána), poškozena či učiněna neupotřebitelnými a/nebo nepoužitelnými, a to zcela nebo částečně. Před předáním zařízení do opravy je proto Zákazník povinen si veškerá data zálohovat. Náhradní díly jsou plně kompatibilní s náhradními díly všech značek. Nejedná se o originální díly, pokud není uvedeno jinak. Po servisním zásahu není zařízení vodotěsné ani voděodolné.

Zákazník bere na vědomí, že díly použité při opravě zařízení se mohou od těch vyměněných při opravě částečně svým zevnějškem lišit (např. odstínem barev). Tím však nesmí být omezena funkčnost zařízení.

Zákazník bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při opravě k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození vadných dílů a v těchto případech není možné uvést zařízení do stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných důvodů.

Předběžný termín dokončení servisních služeb je dohodnut dopředu se Zákazníkem při uzavření Smlouvy. Délka opravy však může činit 30 dnů. Pokud se nejedná o opravu na počkání, je Zákazník o provedené opravě informován ServisMobilu.cz prostřednictvím e-mailu či SMS. Společnost OK Point s.r.o. při všech servisních úkonech nepoužívá díly s logem Apple Inc.

Nepožaduje-li Zákazník ve Smlouvě (tj. v podepsaném Zakázkovém listu) vrácení vadných dílů po provedené opravě, zavazuje se Servis v rámci provádění opravy ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady.

Nepodaří-li se Servisu provést objednanou opravu, nebo odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu jen, je‑li to technicky možné, a zaplatí-li objednatel náklady s tím spojené.

 1. následky nevyzvednutí si zařízení z opravy

Zákazník je povinen si vyzvednout zařízení do 21 kalendářních dnů od ukončení jeho opravy. Neučiní-li tak, je Zákazník povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 20 Kč vč. DPH za kalendářní den.

Nevyzvedne-li si Zákazník zařízení, poté co uběhla lhůta 21 dnů pro vyzvednutí opravy, může ho Servis na účet Zákazníka prodat. Servis o zamýšleném prodeji zařízení vyrozumí Zákazníka a stanoví mu náhradní lhůtu k vyzvednutí zařízení v délce 1 měsíce, která začne běžet prvním dnem následujícím po dni, ve kterém byl Zákazník vyrozuměn o zamýšleném prodeji zařízení. Výtěžek z prodeje vydá na žádost Zákazníka ServisMobilu.cz Zákazníkovi.

 1. Záruka A VÝLUKY

ServisMobilu.cz poskytuje na opravu provedenou ServisMobilu.cz na zařízení Zákazníka, které bylo ServisMobilu.cz Zákazníkem předáno za účelem provedení takové úpravy na základě Smlouvy, záruku v délce 3 měsíců, která počíná běžet od okamžiku převzetí opraveného zařízení Zákazníkem na základě předávacího protokolu podepsaného Zákazníkem a ServisMobilu.cz, to však za podmínek dle níže uvedených odstavců tohoto článku.

Servismobilu.cz odpovídá za funkčnost zařízení po servisním zásahu pouze v rozsahu sjednaném v Zakázkovém listu nebo v rozsahu odpovídajícím běžným výstupním testům zařízení. Zákazník je proto povinen si překontrolovat plnou funkčnost zařízení bezprostředně po jeho převzetí od ServisMobilu.cz, nejpozději však do 24 hodin po převzetí od ServisMobilu.cz. Na pozdější reklamace závad zařízení, jež nesouvisely s provedenou opravou, bude nahlíženo jako na nezáruční.

ServisMobilu.cz neodpovídá za skryté vady zařízení, na něž nebyl Zákazníkem prokazatelně upozorněn, za případná zhoršení již existujících vad zařízení, které existovaly před uzavřením Smlouvy (zejména, nikoliv však výlučně, za praskliny, poruchy funkčnosti zařízení, které se nepodaří opravit apod.), za závady vzniklé opotřebením během nutných servisních prací, a/nebo za závady, k nimž dochází samovolně během provozu zařízení bez vnějších příčin.

V případě, že zařízení bylo ve větší, než přípustné míře vystaveno tekutinám či oxidaci, ServisMobilu.CZ upozorňuje, že jím provedená dílčí oprava nemusí zajistit následnou funkčnost zařízení jako celku, což bere Zákazník uzavřením Smlouvy na vědomí.

Servis dále neodpovídá za jakékoli problémy a/nebo vady vzniklé v důsledku vzájemné nekompatibility mezi hardwarovými komponenty zařízení, mezi instalovaným hardwarem a softwarem ani mezi softwarovými produkty nainstalovanými v zařízení. 

 1. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

ServisMobilu.cz je oprávněn k výkonu své činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz, vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a je příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o dílo. V případě, že dojde mezi ServisMobilu.cz a Zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník bere na vědomí, že ServisMobilu.cz za účelem plnění právních povinností v souvislosti se Smlouvou, pro účely plnění Smlouvy a z důvodu oprávněných zájmů ServisMobilu.cz zpracovává v nezbytném rozsahu osobní údaje Zákazníka. Zákazník se zavazuje poskytnout ServisMobilu.cz své osobní údaje, které ServisMobilu.cz potřebuje pro plnění právních povinností v souvislosti se Smlouvou, za účelem plnění Smlouvy či ochranu oprávněných zájmů ServisMobilu.cz.

Svou informační povinnost vůči Zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro účely plnění Smlouvy, za účelem plnění právních povinností v souvislosti se Smlouvou, pro účely plnění Smlouvy a z důvodu oprávněných zájmů Servisu prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní vztah vzniklé na základě Smlouvy mezi Zákazníkem a ServisMobilu.cz se řídí českým právním řádem. Veškeré spory ze Smlouvy budou rozhodovat české soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Volbou práva podle předchozího odstavce není Zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,

nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto servisní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2023.

 

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

INFORMACE O SOUBORECH COOKIES

 

Co jsou cookies

Cookies jsou drobné textové soubory ukládané do vašeho počítače. Ukládá je internetový prohlížeč na žádost jednotlivých webových stránek, které si prohlížíte. Webové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru. Podle něj poznají, které stránky jste dříve navštívili, jestli máte něco v košíku nebo jestli jste přihlášeni. Cookies jsou nutné pro správné fungování většiny webových stránek na internetu.

Jaké typy souborů používáme

Na soubory cookies se na našich internetových stránkách můžete dívat podle doby platnosti nebo podle účelu.

Platnost:

 • krátkodobé cookies – platí po dobu vaší návštěvy a několik minut po opuštění stránek našeho webu pozbývají platnosti. Pomáhají základním funkcím našich internetových stránek.
 • dlouhodobé cookies – platí několik dní až měsíců. Usnadňují nastavení našich internetových stránek a když se vrátíte, pomáhají s přihlášením nebo s připomenutím nabídky našich internetových stránek v reklamních plochách jiných webů.

Účel:

 • Technické cookies. Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
 • Marketingové cookies rozdělujeme na tři podtypy. Jsou jimi analytické cookies, personalizované cookies a reklamní cookies. Tato cookies nám pomáhají optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách. Tato cookies podléhají Vašemu souhlasu. Pokud souhlas neudělíte, můžete i nadále naše internetové stránky navštívit a nakupovat. Bez udělení souhlasu s marketingovými cookies si však nebudete moci prohlédnout produktová videa umístěná u jednotlivých výrobků.
 • Analytické cookies. Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve Vašem prohlížeči, ztrácíme možnost analýzy výkonu a následné optimalizace našeho webu.
 • Personalizované cookies. Personalizované soubory cookies používáme, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro vás lepší nákupní zkušenosti. Díky personalizovaným cookies Vám můžeme nabídku uzpůsobit přímo na vás. Díky použití personalizovaných cookies se vyhnete neodpovídajícím doporučením výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky.
 • Reklamní cookies. Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze anonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům a potřebám.

Nastavení cookies

Cookies si můžete nastavit ve svém prohlížeči

Komu cookies předáváme

Cookies slouží mimo jiné k přizpůsobení reklam vašim zájmům, a to jak na těchto stránkách, tak mimo ně. Za tím účelem umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít ke sběru údajů o vašem chování na našem webu, a nebo pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na jiných webových stránkách, než jsou naše internetové stránky.

V případě, že si budete chtít přehrát produktové video, které se umístěno v popisu výrobku, získává Vaše cookies provozovatel platformy, na které se produktové video nachází. Uvedené podléhá Vašemu souhlasu; pokud tedy neudělíte souhlas s marketingovými cookies, nemůžete si produktové video prohlédnout.

Doba zpracování cookies

Doba zpracování jednotlivých typů cookies, resp. jejich expirace se liší a v čase se mění. Naleznete ji v nastavení vašeho prohlížeče.

Práva subjektu údajů

Máte právo obrátit se na nás s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace. Musíme Vás však  upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.

Můžete se na nás obrátit s žádostí o výmaz osobních údajů. Můžete tedy kdykoli vyslovit nesouhlas se zpracováváním marketingových cookies.

Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů a můžete se taktéž obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud máte za to, že naše společnost zpracovává osobní údaje protiprávně.